Információs jegyzék

a személyes adatok feldolgozásáról

 

            A LAM Mikrohitel Rt. (a továbbiakban Társaság vagy LAM), székhelye Sepsiszentgyörgy, Gróf Mikó Imre utca 1. szám, Kovászna megye, Cégjegyzéki bejegyzési száma J14/584/2005, adószáma 18238162, a nem banki pénzügyi közvetítők általános nyilvántartásába bejegyezve a RG-PJR-15-110082/2007.08.27-es számmal, hivatalos képviselője Kotró Adél, igazgató, személyi adatkezelő operátor minőségében személyes adatokat gyűjt be és dolgoz fel a személyes adatok feldolgozásáról és az ilyen jellegű  adatok szabad áramlásáról szóló jogi rendelkezésekkel összhangban.

           

            A személyes adatok feldolgozására vonatkozó jelen információs jegyzéknek (a továbbiakban Információs jegyzék) szerepe informálni az alábbiakra vonatkozóan:

            (1) személyes adatainak a LAM általi személyes adatkezelőként történő feldolgozása és a tevékenysége végrehajtásában való alkalmazása a tevékenységi tárgy és a hitelszerződés végrehajtására szolgál,

            (2) az Ön személyes adatai feldolgozásának célja és szükségessége

            (3) a Ön jogai a személyes adatai feldolgozása keretében

            (4) a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos biztonsági intézkedések.

 

            A „személyes adatok” kifejezés egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett személy”) vonatkozó információkat jelenti. Egy azonosítható természetes személy olyan személyt jelent, aki – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható egy azonosítási elemre való hivatkozással, mint például egy név, azonosító szám, helyadat, online jellegű azonosító; illetve egy vagy több fizikai, fiziológiai, genetikai, pszichikai, gazdasági, kulturális vagy társadalmi azonosságra utaló jellegzetes azonosító elem. Ebben az értelemben személyes adatoknak tekinthetők: név, személyi azonosító szám, helyadatok, faji vagy etnikai származás, politikai nézetek, vallásos és filozófiai meggyőződés, szakszervezethez való tartozás, szexuális orientáció vagy az egészségre vonatkozó adatok. A hitelszerződés keretében a LAM társaság az Ön alábbi adatait dolgozza fel: családnév, keresztnév, születési hely és idő, állandó lakcím, email cím, telefonszám, személyi azonosító szám, személyi azonosító igazolvány adatai.

            A társaság a hitelkérés által, a szerződéskötést megelőzően és a hitelszerződés kötése során és a mellékletekben az Ön által közvetlen módon nyújtott személyes adatokat dolgozza fel, valamint a szerződés végrehajtási szakaszában ezek alapján keletkezett adatokat.

 

             A személyes adatok feldolgozásának célja

            A szerződéses kapcsolat keretében az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatok feldolgozása az alábbi, kifejezetten meghatározott célokkal történik:

 

            A. A jogi kötelezettségek teljesítése érdekében, az alábbi célokkal:

            a) a csalás megelőzése az Ön által bemutatott személyazonosító okirat hitelességének elemzése/ellenőrzése során az Önnek nyújtott pénzügyi szolgáltatások végrehajtása és javítása érdekében, a személyazonosító okirat adatainak a társaság informatikai rendszerébe való átvétele által, az alkalmazandó jogi rendelkezések értelmében;

            b) a hitelkockázat, stratégiai kockázat kezelése az Ön profiljának megvalósítása által;

            c) személyre szabott pénzügyi termékek és szolgáltatások nyújtására való alkalmasság megítélése a fizetőképesség, hitelkockázat, eladósodási szint meghatározása mutatók figyelembe vételével történő profil kidolgozása által;

            d) a pénzügyi területen alkalmazandó jogi rendelkezések betartása az ügyfelek megismerésére vonatkozó kötelezettség teljesítése, valamint a pénzmosás és a terrorizmus támogatásának legyőzése érdekében, az érvényes törvényes rendelkezések által előírt jelentések létrehozása, a szerződések ellenőrzésének kezelése érdekében a hatóságok által, bizonyos törvényes kötelezettségek tiszteletben tartásával;

            e)  a szerződéses dokumentáció és/vagy a személyes adatokat tartalmazó okiratok megőrzése/tárolása (az archiválást megelőzően) és archiválása a törvényes rendelkezéseknek megfelelően (beleértve az ezekhez kacsolódó műveletek elvégzését is);

            f) belső audit;

            g) a közigazgatási szervekkel vagy más közszolgáltatókkal folytatott kapcsolat  kezelése (bírósági végrehajtók, közjegyzők stb.)

            B. A szerződések megkötése és végrehajtása érdekében, az alábbi célokkal:

            a) a LAM és Ön vagy az Ön által képviselt kereskedelmi társaság között kötött szerződéskötésből eredő bármilyen jogviszony teljesítése;

            b) magas szintű pénzügyi szolgáltatások nyújtása;

            c) kintlévőségek begyűjtése/tartozások behajtása a törvény által erre feljogosított szervek által;

            d) az Ön vagy az Ön által képviselt kereskedelmi társaság által vállalt összes kötelezettség megfelelő nyomon követése;

            e) az Ügyféllel való kapcsolattartás, az adatok átadása a Hitelirodának a hitelviszony kezelése során.

            C. A kereskedelmi társaságunk jogos érdekeinek teljesítése érdekében a tevékenység folytatása során, az alábbi célokkal:

            a) a felajánlott pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatosan észlelt meg nem felelősségre vonatkozó belső jelentési vonal gyakorlatba ültetése;

            b) a nyújtott pénzügyi szolgáltatások javítása a belső folyamatok, politikák és belső eljárások javítása által;

            c) egyszerű marketing célokra a személyre szabott hitelajánlatok küldése által;

            d) az Önön részéről a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatosan érkező panaszok kezelése; a termékek/szolgáltatások bemutatás érdekében a legmegfelelőbb profil létrehozása;

            e) a meglévő és új informatikai rendszerek és IT szolgáltatások tervezése, fejlesztése és alkalmazása;

           

            Léteznek olyan feldolgozási célok, melyekhez – a törvény értelmében – a LAM-nak szüksége van az ön hozzájárulására. A LAM az Ön hozzájárulását bármely LAM-kirendeltségen rendelkezésre bocsátott nyilatkozat aláírása által szerzi meg. Ugyanakkor, bizonyos feldolgozások esetében kérelmezni fogja az Ön hozzájárulását a szerződéskötés előtti hitel-jóváhagyási szakaszban. Az így nyújtott hozzájárulás bármikor visszavonható, illetve a kereskedelmi társaság figyelembe veszi az Ön preferenciáit.

            Abban az esetben, ha a társaság utólag, az adatok begyűjtésétől eltérő, fent felsorolt célokra kívánja feldolgozni a személyes adatokat, az ilyen másodlagos célokra vonatkozó utólagos feldolgozást megelőzően információkat szolgáltat a másodlagos célokra vonatkozóan, valamint bármilyen további releváns  információról tájékoztatja Önt a GDPR Rendelet 13. szakasza (2) bekezdése értelmében.

 

            A személyes adatok feldolgozásának és biztosításának módja

            A személyes adatok feldolgozásának eljárása során – figyelembe véve a fenti célok teljesülésének szükségességét is – a Társaság a személyes adatok bizonyos kategóriáit a következő címzettek részére rendelkezésre bocsáthatja: az érintett személy és/vagy jogi képviselői, LAM képviselői, igazságügyi vagy más hivatalos hatóságok, nemzetközi szervezetek, javak és szolgáltatások szolgáltatói (könyvvitel, IT, e-mail szolgáltatók, hosting szolgáltatások), hitelügynökségek, adóság-begyűjtő vagy tartozás visszafizetési ügynökségek, biztosítási és viszontbiztosítási társaságok, szakmai szervezetek. A szerződéses megállapodások értelmében biztosítjuk, hogy a szolgáltatások és javak szolgáltatói a személyes adatokat az európai adatvédelmi jogszabályokkal összhangban dolgozzák fel az adatvédelem magas szintjének garantálása érdekében, még akkor is, ha a személyes adatok átadásra kerülnek egy olyan államba, ahol az adatvédelem egy másik szintje alkalmazott általános módon, és amelyre vonatkozóan az EU bizottsági határozatai nem állnak rendelkezésre. A személyes adatok átruházása más címzettek részére nem történik meg, kivéve, ha törvényes kötelezettségünk van ebben a tekintetben.

            A fenti feldolgozási célok teljesülése érdekében, a Társaság feldolgozza a személyes adatokat a pénzügyi szolgáltatások teljesítése során, valamint utólag az alkalmazandó jogi kötelezettségek teljesülése érdekében, beleértve – de nem kizárólagosan – az archiválási kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseket. Lehetőség van rá, hogy az archiválási törvényes határidők teljesülését követően a Társaság rendelkezik az adatok névtelenné nyilvánításáról, ezáltal megfosztja személyes jellegüktől és folytatja a névtelen adatok feldolgozását statisztikai célokból.

            A tevékenységünk során összegyűjtött személyes adatok biztonsága kiemelt fontosságú számunkra, ebben az értelemben megfelelő technikai és szervezeti rendszert vezettünk be az ilyen jellegű személyes adatok védelme érdekében, ezáltal biztosítva az adatok titkosságát és szükséges védelmét, minimalizálva a jogosulatlan vagy illegális feldolgozás lehetőségét. A LAM vállalja az Ön személyes adatainak védelmét a veszteségek, illetéktelen felhasználás és hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, módosítások, visszaélések ellen, illetve minden ésszerű óvintézkedést megtesz a személyes adatok titkosságának védelme érdekében, ideértve a megfelelő szervezeti és technikai intézkedéseket is.

 

            Az érintett személyek jogai

            A személyes adatok feldolgozásáról szóló jogszabályokban meghatározott feltételek értelmében, Önnek – érintett személy minőségben – az alábbi jogai vannak:

  • informáláshoz való jog, azaz jogában áll részletes információkat kapni a Társaság feldolgozási tevékenységére vonatkozóan;
  • az adatokhoz való hozzáférés joga, azaz jogában áll, hogy a Társaság részéről a személyes adatai feldolgozására, valamint részleteket a feldolgozási tevékenységre vonatkozóan visszaigazolást kapjon;
  • helyesbítéshez való jog, azaz jogában áll kérelmezni, hogy a LAM helyesbítse a pontatlan adatokat, valamint kiegészítse a hiányos adatokat;
  • az adatok törléséhez való jog („a feledés joga”), a törvényes rendelkezések teljesülésének feltételével;
  • az adatok hordozhatóságához való jog, azaz: (i) a személyes adatok strukturált módon, megszokott és könnyen olvasható formában történő hozzáférésének joga, valamint (ii) az ilyen jellegű adatoknak a LAM által egy másik adatfeldolgozó operátor részére való továbbításának joga, a törvényes rendelkezések teljesülésének feltételével;
  • kifogásolási jog – a közvetlen marketing célokból való feldolgozási tevékenységre vonatkozóan, beleértve a profil alkotási tevékenységet is; a kifogásolási jog bármikor gyakorolható egy kérelem benyújtása által az alábbi utasítások szerint;
  • automatikus egyéni határozattól való mentesség joga, azaz arra vonatkozó jog, hogy ne legyen automatikus feldolgozási tevékenység alapján hozott döntés alanya;
  • a Nemzeti Adatvédelmi Hatósághoz (G-ral. Gheorghe Magheru sugárút 28-30. szám, 1. kerület, postai irányítószám 010336, Bukarest, Románia, Tel: +40.318.059.211/+40.318.059.212, anspdcp@dataprotection.ro.) vagy az illetékes igazságszolgáltatási szervekhez való fordulás joga, amennyiben bármely jogának megsértése esetén szükségesnek tartja.

           

            A jogszabályok esetleges változásai következtében szükség lehet jelen személyes adatok feldolgozásáról szóló információs jegyzet módosítása is. Ebben az esetben értesíteni fogjuk Önt a módosulásokról. Amennyiben a módosulások hatással vannak az Ön belegyezésén alapuló feldolgozást, szükség esetén az Ön újabb hozzájárulását kérelmezzük.

            Alulírott _____________, nyilatkozom, hogy tudomásul vettem jelen személyes adatok feldolgozásáról szóló információs jegyzet rendelkezéseit, melyeket megértettem, kifejezetten elfogadtam és egyetértek velük.

 

           

 

            Időpont: __________                                              Aláírás:____________________